Pořadatelem koncertu je od samého počátku Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí, jejíž aktivity směřují k podpoře dětských organizací, které pomáhají zajišťovat aktivní využívání volného času dětí, což je nejvhodnější prevence kriminality a všech nežádoucích závislostí (drogových, počítačových, na hracích automatech aj.), a činností ve prospěch dětí a mládeže, včetně podpory neformálních aktivit.

Pionýr

Pionýr působí ve všech krajích České republiky, je otevřenou organizací hájící zájmy a potřeby dětí a mládeže. Jeho demokratičnost se mimo jiné projevuje výrazným podílem dětí (přiměřeně věku) na spolurozhodování o všem, co se v oddílech a skupinách děje.
Hlavním prvkem činnosti je hra, a právě tou se snaží u dětí vzbudit vztah k hodnotám, jež jsou zakotveny v pionýrských ideálech. Jsou to: Poznání, Pravda, Překonání, Příroda, Přátelství, Paměť a Pomoc.
Činnost oddílů a skupin je rozmanitá. Převládá pravidelná činnost dětí během týdne a o víkendech, ale pořádají se i jednorázové akce pro nečleny. Během zimních i letních prázdnin Pionýr organizuje tábory, kterých se účastní tisíce dětí – členů i nečlenů.

Nadace Dětem 3. tisíciletí

Nadace Dětem 3. tisíciletí vznikla v roce 2000. Navázala na činnost Nadace DĚTEM – Dětem III. tisíciletí, která působila od roku 1993. Převzala i její základní krédo – snaží se veškerou svojí činností čelit nesprávnému postoji mnohých lidí spočívajícím v chápání potřeb dětí jako něčeho zcela okrajového. Problém navíc vidíme i v tom, že existují nadace, které se zabývají problematikou dětí postižených (tělesně či mentálně), zdravotně oslabených atp. Ale není dost takových subjektů, které by trvale konaly práci ve prospěch dětí „zcela běžných“ – tedy nijak nehandicapovaných. K rozhodnutí zaměřit nadační aktivitu i do této oblasti nás vedly i zkušenosti ze zahraničí.